Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van PC Dokter Groesbeek

Artikel 3 – Algemene bepalingen

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7  – Ontbinding

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Artikel 9 – Overmacht

Artikel 10 – Garantie

Artikel 11 – Honorarium

Artikel 12 – Betaling en facturering

Artikel 13 – Klachten

Artikel 14 – Overdracht

Artikel 15 – Meerwerk

Artikel 16 – Geheimhouding

Artikel 17 – Toepasselijk recht

Artikel 18 – Wijzing of aanvulling

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PC Dokter Groesbeek: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 3. Partijen: Wederpartij en PC Dokter Groesbeek gezamenlijk;
 4. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen PC Dokter Groesbeek en Wederpartij.

Artikel 2 – Identiteit van PC Dokter Groesbeek

Naam bedrijf: PC Dokter Groesbeek
Straatnaam en nummer: Pompweg 5
Postcode en vestigingsplaats: 6562 AK, Groesbeek
Telefoonnummer: 0683390604
KvK nummer: 78744396

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van PC Dokter Groesbeek en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen PC Dokter Groesbeek en Wederpartij.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. PC Dokter Groesbeek is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden PC Dokter Groesbeek niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. PC Dokter Groesbeek behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien PC Dokter Groesbeek weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  1. Bij consumentenkoop: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Indien de aangeboden producten van PC Dokter Groesbeek specifiek op maat worden gemaakt voor Wederpartij die handelt als Consument zijn die producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor de op maat gemaakte producten.
 3. De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat PC Dokter Groesbeek zijn benodigde bestelling voor de overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 4. Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Wederpartij zorg dragen voor retourneren van het product.
 5. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen consument is.

Artikel 7  – Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft PC Dokter Groesbeek het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft PC Dokter Groesbeek recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van PC Dokter Groesbeek is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van PC Dokter Groesbeek uit te keren bedrag.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van PC Dokter Groesbeek voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PC Dokter Groesbeek.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 1. PC Dokter Groesbeek is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van PC Dokter Groesbeek voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PC Dokter Groesbeek.
 2. Indien PC Dokter Groesbeek toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van PC Dokter Groesbeek beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. ndien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van  PC Dokter Groesbeek aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  • Redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat PC Dokter Groesbeek op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Wederpartij vrijwaart PC Dokter Groesbeek voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PC Dokter Groesbeek meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PC Dokter Groesbeek vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 2. PC Dokter Groesbeek is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 3. PC Dokter Groesbeek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aarde ook, doordat PC Dokter Groesbeek is uit gegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 9 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van PC Dokter Groesbeek in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan PC Dokter Groesbeek kan worden toegerekend in geval van een van de wil van PC Dokter Groesbeek onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen en computervirussen.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan PC Dokter Groesbeek niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang PC Dokter Groesbeek niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. PC Dokter Groesbeek is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als PC Dokter Groesbeek als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 10 – Garantie

 1. PC Dokter Groesbeek staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor de producten van PC Dokter Groesbeek zijn in beginsel 1 (één) jaar.
 1. Wederpartij de geleverde producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
 2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van PC Dokter Groesbeek en/of op de verpakking behandeld zijn;
 3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Honorarium

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. PC Dokter Groesbeek maakt gebruik van de Kleine Ondernemingsregeling en zal dus geen omzetbelasting in rekening brengen.
 2. PC Dokter Groesbeek behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. PC Dokter Groesbeek behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop opdrachtnemer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht PC Dokter Groesbeek niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 12 – Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PC Dokter Groesbeek te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PC Dokter Groesbeek is gewezen op de te late betaling en PC Dokter Groesbeek de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is PC Dokter Groesbeek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van PC Dokter Groesbeek op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens PC Dokter Groesbeek direct opeisbaar.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij PC Dokter Groesbeek terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient PC Dokter Groesbeek in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan PC Dokter Groesbeek is gemeld, wordt het product geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te functioneren.

Artikel 14 – Overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.
 3. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht PC Dokter Groesbeek zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 15 – Meerwerk

 1. Indien PC Dokter Groesbeek op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van PC Dokter Groesbeek. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal PC Dokter Groesbeek Wederpartij altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien de Wedepartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van PC Dokter Groesbeek een direct opeisbare boete van 2000 (tweeduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van PC Dokter Groesbeek, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen PC Dokter Groesbeek en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Wijzing of aanvulling

 1. PC Dokter Groesbeek is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal PC Dokter Groesbeek Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zal 30 (dertig) dagen zitten.


www.waterdicht.nl

Schuiven naar boven